nagłówek
SAM OBLICZ OC/AC
SWOJEGO POJAZDU
SKORZYSTAJ Z KALKULATORA
Oblicz składkę
ico Ubezpieczenie Turysztyczne
Ubezpieczenie
turystyczne
Oblicz składkę
ico Ubezpieczenie NNW szkolne
NNW
szkolne
Oblicz składkę
ico Ubezpieczenie roweru
Ubezpieczenie
roweru
Oblicz składkę
Ubezpieczenie nieruchomości
Ubezpieczenie
nieruchomości
Ubezpieczenie rolne
Ubezpieczenie
rolne
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie
życia i zdrowia
Ubezpieczenie dla przedsiębiorców
Ubezpieczenie
firmowe
Ubezpieczenie na wypadek choroby
Poważne
zachorowania

Wyjeżdżając na długi czy krótki urlop, w „podróż życia” czy wyjazd do znajomych za granicę, pamiętaj o odpowiednim ubezpieczeniu. Pomoże Ci ono szybko uporać się z konsekwencjami przykrych zdarzeń. Ubezpieczenie podróżne wspomoże Cię w sytuacjach, których na wyjeździe się nie spodziewasz, a których skutki mogą być bardzo dotkliwe.
Polski rynek ubezpieczeniowy oferuje szeroki zakres ubezpieczenia. Od podstawowego, obejmującego koszty leczenia, assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, po udział w wynajmowanym samochodzie czy ubezpieczenie domu na czas Twojego wyjazdu.

Ubezpieczenie NNW szkolne to ubezpieczenie, które zapewni wsparcie dla Twojego dziecka w sytuacji nieszczęśliwego wypadku.
Ubezpieczeniem można objąć dziecko już od 4 miesiąca życia aż do 26 roku życia, w przypadku osób uczących się. Polisa szkolna zapewnia ochronę w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w szkole, na zajęciach pozaszkolnych i w życiu prywatnym Twojego dziecka. Ubezpieczenie szkolne może obejmować ochroną kilka lub kilkanaście różnych sytuacji.

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, chroni osoby poszkodowane w wypadkach. Jeśli jesteśmy sprawcą zdarzenia drogowego, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie osobom, które ucierpiały. Może to być szkoda na zdrowiu lub na pojeździe. Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które reguluje ustawa.

Ubezpieczenia komunikacyjne to także wiele polis dodatkowych, regulowanych odrębnymi przepisami i różniących się od siebie zakresem ochrony. Skorzystasz z nich nie tylko po kolizji, ale również w sytuacji kradzieży, awarii czy dewastacji samochodu. Do ubezpieczeń dobrowolnych zaliczamy m.in.:

  • autocasco (AC),
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • assistance.

Ubezpieczenie mieszkania czy domu to ubezpieczenia mienia. Jego zakres powinniśmy dobrać do rodzaju ubezpieczanej nieruchomości, formy własności i swoich indywidualnych potrzeb. Rynek ubezpieczeń nieruchomości oferuje nam polisy mieszkaniowe w wielu wariantach. Od najbardziej podstawowych, takich jak ubezpieczenie murów i stałych elementów nieruchomości, po bardzo rozbudowane, które chronią nas nawet poza nieruchomością np. oc w życiu prywatnym czy sprzęt sportowy poza miejscem zamieszkania.

Ubezpieczyć możemy nieruchomość w zakresie ryzyk nazwanych oraz w tzw. formule all risks. Ryzyka nazwane to określone zdarzenia ubezpieczeniowe, których katalog jest dokładnie określony, a ryzyka zdefiniowane. Formuła all risks oznacza, że jesteśmy ubezpieczeni od wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, poza tymi, które zostały wyłączone. Dlatego zawsze zapoznawaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

To ubezpieczenie obowiązkowe, które reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komuni-kacyjnych. Ubezpieczenie OC rolników musimy wykupić, gdy jesteśmy posiadaczem lub współposiada-czem użytków rolnych powyżej 1 ha. A także, w przypadku gdy obszar gospodarstwa jest mniejszy, ale prowadzona jest na nim produkcja rolna (np. uprawy w szklarniach, prowadzenie pasiek czy hodowla zwierząt).

Rolnicy są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz do ubezpie-czenia budynków na terenie gospodarstwa rolnego. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia bu-dynków rolniczych jest budynek, który wchodzi w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 20 m2. Budynek ten ma posiadać fundamenty i dach, być trwale związany z gruntem i być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Ubezpieczeniem należy objąć wszystkie budynki znajdu-jące się w gospodarstwie rolnym, które spełniają powyższe kryterium.

Ubezpieczenie na życie to polisa, która wspiera finansowo bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Osoba, która wykupiła polisę, opłaca ustaloną składkę, a gdy dojdzie do zdarzenia objętego umową, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionym w polisie osobom odpowiednie świadczenie. Może je wykupić każda osoba, która spełnia kryteria wieku towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie na życie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.
Wybierając ubezpieczenie na życie możemy skorzystać z ubezpieczeń pakietowych w tzw. grupie otwartej lub dopasowanych do naszych indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenia na życie cieszą się największym zainteresowaniem w grupie osób, które założyły rodzinę. Chcą one w ten sposób zabezpieczyć rodzinę na wypadek swojej śmierci, na przykład gdy rodzina posiada zobowiązania kredytowe. Dodatkowo kupując ubezpieczenie na życie możesz wybrać spośród różnych wariantów, które dają ochronę również Twoim bliskim: małżonkowi, partnerowi, dzieciom.

Ubezpieczenie OC firmy skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozcho-dów, w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej może nieść za sobą ryzyko związane ze zdarzeniami, które mają charakter losowy (np. pożar, zalanie). Może też do nich dojść wskutek niewłaściwie wykonanej pracy lub nieumyślnego wyrządzenia krzywdy. Dlatego lepiej być przezornym i wcześniej pomyśleć o ubezpieczeniu firmy.

W ramach ubezpieczeń firmowych, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują min.:

  • ubezpieczenie mienia firmy od zdarzeń takich jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, deszcz nawalny, uderzenie pojazdu, zalanie, silny wiatr, grad, powódź, upadek drzew i budowli (szczegóły w OWU) lub w systemie all risks,
  • ubezpieczenie oc działalności gospodarczej - odpowiedzialność cywilna właściciela przedsiębiorstwa za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzenia działalności,
  • ubezpieczenie mienia przewożonego transportem własnym lub obcym,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, który stanowi własność firmy i jest wykorzystywany w jej działalności,
  • ubezpieczenie NNW, które mogą przydarzyć się pracownikowi nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również podczas drogi do lub z pracy, oraz w życiu prywatnym – 24 godziny na dobę, nawet na terenie całego świata.

Będąc właścicielem firmy możesz skorzystać z oferty ubezpieczeń grupowyCH dla swoich pracowników.

Wciąż słyszymy w bliskim lub dalszym otoczeniu o osobach zapadających na poważne choroby, wymagające specjalistycznego często długofalowego leczenia. Na rynku ubezpieczeniowym od kilku lat towarzystwa ubezpieczeniowe oferują kompleksowy produkt dający istotne wsparcie finansowe na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby. Ubezpieczony otrzymuje tzw. drugą opinię medyczną – raport weryfikujący diagnozę wraz z zaleceniami dalszej terapii.

W przypadku podjęcia decyzji o leczeniu za granicą Ubezpieczony otrzyma propozycję kilku zagranicznych placówek medycznych specjalizujących się w leczeniu jego choroby. Otwarte zostają drzwi do terapii niedostępnych na rynku Polskim.

Do poważnych zachorowań należą min.: nowotwór złośliwy, nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym, nowotwór in situ i ciężką dysplazję przednowotworową. Ubezpieczenie pomaga również w przypadku chorób kardiologicznych, np.: gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia wymiany lub naprawy zastawek serca, operacji pomostowania tętnic wieńcowych, operacji neurochirurgicznych, przeszczepienia szpiku kostnego albo przeszczepienia narządów od żywego dawcy.

Dzięki ubezpieczeniu operator zajmie się za Ciebie czy Twoich bliskich organizacją i pokryciem kosztów leczenia w renomowanych klinikach na całym świecie i najlepszych światowych specjalistów. Będziesz mieć zapewnioną kompleksową opiekę w trakcie całego leczenia, pokryte koszty transportu, zakwaterowanie również dla osoby towarzyszącej, pokrycie kosztów leków do określonej w OWU sumy.

Bardzo istotnym szczegółem jest kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia, która może być prowadzona zarówno w Polsce jak i za granicą. W sytuacji ograniczeń w przemieszczaniu się (np. w czasie pandemii) jest możliwość zorganizowania alternatywnego leczenia w Polsce zamiast wyjazdu za granicę.

Swoim Klientom oferujemy produkty ubezpieczeniowe takich towarzystw jak:
SignaliDuna
Trivag
TUZ
UNIQA
Wiener
Generali
Warta
Benefia
Compensa
Ergo Hestia
HDI
Inter Risk
Link4
MTU
Proama
PZU
Regulaminy:
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Przyjdź, Ubezpiecz, Odbierz Prezent”
REGULAMIN PROMOCJI „Przyjdź z aktualną polisą i odbierz skrobaczkę z rękawicą”
Regulamin promocji Sodexo
Regulamin promocji "Bony za ubezpieczenie domu lub mieszkania"
Regulamin rozpatrywania reklamacji ubezpieczenia
Regulamin konkursu "Internet bez Hejtu"